Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine

Lokalna vlast grada Čapljine na razne načine pomaže mladim ljudima. Kroz razne projekte sudjeluje u poboljšanju obrazovanja i pomaganja pri obrazovanju, kao i pomaganja u pronalaženju prvog radnog iskustva i mogućnost napredovanja. Gradsko vijeće Čapljina proteklog tjedna usvojilo je i odluku o sufinanciranju prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji, te je gradonačelnik raspisao Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine.

Ovim javnim pozivom lokalna zajednica želi omogućiti mladim obiteljima, odnosno onima pred kojima je budućnost i koji su u naponu snage, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje, da ostanu živjeti i raditi na području našega grada.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za korištenje bespovratnih sredstava u okviru sufinanciranja prve stambene nekretnine na području Čapljine. Grad Čapljina će sufinancirati rješavanje prve stambene nekretnine u iznosu 100,00 KM po 1 m2 stambene površine. Sufinancirat će se najviše 75 m2 stambene površine po korisniku sufinanciranja.

Korisnici potpora – Pravo na potporu ove mjere imaju punoljetne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od navršenih 35 godina, odnosno jedan od bračnih parova ne smije biti stariji od 35 godina, te koji u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet Javnog poziva.

Uvjeti za dodjelu potpore – Pravo i uvjeti za podnošenja prijave za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinanciranja prve stambene nekretnine na području grada Čapljina:

 • Stambeni objekt mora se nalaziti na teritoriju Čapljine,
 • Osobe koje nemaju duga na ime javnih davanja,
 • Osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od navršenih 35 godina, odnosno jedan od bračnih parova ne smije biti stariji od 35 godina,
 • Prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u prvom i drugom nasljednom redu,
 • Vlasnik objekta najkasnije nakon 18 mjeseci od primitka novčanih sredstava iz ovog Javnog poziva mora početi stanovati u kupljenom objektu,
 • Stan ili kuću se ne smije iznajmljivati niti prodati najmanje 5 godina računajući od početka stanovanja,
 • Vlasnik objekta, nakon što stan/kuća bude useljiv dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresu stana/kuće. Ukoliko ne podnese zahtjev komisija za provjeru useljivosti će izaći na teren po isteku 18 mjeseci od potpisanog ugovora. Ukoliko je stan/kuća već useljivi podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti uvjerenje da je objekt useljiv s prijavnim obrascem i ostalom traženom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu,
 • Korisnik subvencije dužan je najkasnije nakon 18 mjeseci od primitka novčanih sredstava iz ovog Javnog poziva dostaviti potvrdu o izmirenom porezu za predmetnu stambenu nekretninu izdanu od nadležne porezne uprave. Ukoliko korisnik sredstava ima izmirene porezne obveze, istu potvrdu dužan je dostaviti s prijavnim obrascem i ostalom traženom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu (uvjet se odnosi na kupovinu stambene nekretnine),
 • Korisnik subvencije je dužan u razdoblju od 5 godina, svake godine u vremenu 1.12 -31.12. dostaviti Povjerenstvu Grada Čapljina dokaz o prebivalištu.
  IV- POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac (Obrazac 1),
 • Ovjerena preslika osobne iskaznice podnositelja/ukoliko se radi o bračnome paru preslika osobne iskaznice oba supružnika,
 • Vjenčani list za bračne parove (original ili ovjerena preslika),
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (original ili ovjerena preslika)
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, ne starije od 30 dana (za oba supružnika),
 • Pravomoćno odobrenje za gradnju (ovjerena preslika) izdana 2023. i 2024. godine od nadležne Službe prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine,
 • Prijava početka radova (Obrazac 2 ili 3) za predmetni stambeni objekt. Provjeru započetih radova će vršiti Služba prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine,
 • Uporabna dozvola izdana, od Službe prostornog uređenja i graditeljstva Grada Čapljine za predmetni objekt, u 2023. i 2024. godini. (odnosi se samo za objekte koji su već izrađeni),
 • Uvjerenje nadležnog Općinskog suda – zemljišno knjižnog ureda da podnositelj prijave i bračni supružnik nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu osim one koja je predmet zahtjeva:
 • Uvjerenje nadležnog Općinskog suda Čapljina,
 • Uvjerenje nadležnog Općinskog suda Mostar,
 • Uvjerenje nadležnog Općinskog suda po mjestu prebivališta,
 • Uvjerenje nadležne službe geodetskih i imovinsko pravnih poslova, po mjestu prebivališta, da podnositelj prijave i bračni supružnik ne posjeduju stambenu nekretninu osim one koja je predmet zahtjeva,
 • Ovjerena preslika notarskog ugovora o kupoprodaji stambene nekretnine sklopljenog 2023. ili 2024.,
  Transakcijski broj žiro računa.

Način i rok za podnošenje prijave – Prijava na Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostavlja se u papirnatom obliku na adresu: Grad Čapljina , Trg kralja Tomislava, 88300 Čapljina s obveznom naznakom „Za Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine“.

 • Prijaviti se mogu svi mladi i mlade obitelji koji zadovoljavaju kriterije iz Javnog poziva, a čija dokumentacija se odnosi na vremensko razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2024. godine.
 • Za nepotpune prijave, kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije.
 • Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova se prijava neće razmatrati.
 • Prijavitelj čija prijava nije odobrena za dodjelu subvencije može u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu.
 • Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je do 31.12.2024. godine.
 • Odabir kandidata za subvenciju vrši se redoslijedom zaprimanja uspješnih prijava, do iznosa sredstava raspoloživih u Proračunu za 2023., 2024.i 2025. godinu.
 • Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave.

Postupak odabira i način objave rezultata – Prijave će se vrednovati temeljem kriterija/uvjeta utvrđenih u Javnom pozivu.

 • Sve pristigle prijave će pregledati Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanja o odobrenju subvencije temeljem Javnog poziva za sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljina.
 • Spisak odobrenih subvencija se objavljuje tromjesečno na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Čapljine.
 • Za dodjelu sredstava za sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine, Gradonačelnik Čapljine i korisnik sredstava zaključuju ugovor kojim se detaljno reguliraju prava i obveze.
 • Podnositelj zahtjeva nema pravo na subvenciju ukoliko je za istu namjenu dobio potporu iz drugih izvora.
 • Korisnik subvencije dužan je omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene subvencije kao i namjenskog korištenja stana ili kuće.
 • Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario subvenciju na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Čapljina u roku od 15 dana od poziva za povrat, te će biti isključen iz svih potpora Grada Čapljina u narednih 5 godina.

Dodatne informacije:

 • Javni poziv za sufinanciranje prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine provodi se sukladno Odluci o sufinanciranju rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine u 2023. i 2024. godini,
 • Za točnost podataka i dostavljene dokumentacije pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči podnositelj zahtjeva kao i svi potpisani na prijavnom obrascu.
 • Eventualna pitanja i Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu u zgradi Grada Čapljina, u uredu broj 16 B ili na web stranici Grada Čapljine. Kontakt telefon: 036/805-052.

Javni_Poziv.pdf

Podijelite sa