USAID – Programi podrške

Assistance to Citizens in the Fight Against Corruption (CCI)
Cilj projekta ACFC je povećati učešće stanovništv u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, na svim nivoima. Između ostalog, projekt kroz program malih grantova podržava neformalne grupe građana, te organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcijskih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, te pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni:

  • do 25.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, trajanje do 12 mjeseci,
  • do 50.000,00 USD vrijednost projekta namijenjenog za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih k višim nivoima vlasti, trajanje do 12 mjeseci.

USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam)
S ciljem pozicioniranja Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije na svjetskom tržištu, USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam) radi na unapređenju ljudskog kapitala u sektoru turizma, razvoju inovativnih turističkih proizvoda, poboljšanju pristupa financijama za turističke poslove, harmoniziranju politika i propisa, te na preobražaju brenda i promocije destinacije. Sveobuhvatnim pristupom razvoju održivog turizma, USAID Turizam će doprinijeti privrednom rastu i harmoničnim društvenim odnosima u Bosni i Hercegovini. Kroz kontinuiranu saradnju sa svim nivoima vlasti i ključnim akterima lokalne zajednice, USAID Turizam podržao je oporavak sektora turizma nakon pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. Već u 2022. godini, sektor turizma Bosne i Hercegovine bilježi rapidan rast u brojkama dolazaka, trajanju boravka turista i raznolikosti turističkih iskustava.

Grant program projekta USAD Turizam je namijenjen nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama koje su registrirane u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti koje Turizam podržava obuhvata promoviranje inovativnih ideja, pomoć pružateljima usluga da dostignu međunarodne standarde, suradnju u oblasti promocije turističkih iskustava i proizvoda, razvoj lokalnih turističkih iskustava, razvoj radne snage u oblasti turizma, unaprjeđenje turističkog marketinga, aktivnosti na digitalnoj transformaciji, kao i inovativne ideje koje omogućavaju inkluzivni razvoj mladih i osoba s invaliditetom, kao i rodnu ravnopravnost u turizmu.

Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE)
Kroz program USAID/INSPIRE, USAID osnažuje stanovništvo i vlasti u BiH kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava te pružili bolje usluge i prilike za upošljavanje marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini. Program je započeo u kolovozu 2020. godine kao odgovor na aktualne sociopolitičke i ekonomske izazove s kojima se suočavaju marginalizirane grupe u BiH. USAID/INSPIRE pruža podršku organizacijama civilnog društva i pojedincima koji se bore za prava, osnaživanje i dostojanstvo marginaliziranih grupa i uključuju stanovništvo u rješavanje ovih društvenih i političkih problema. Jedan od glavnih ciljeva programa je osigurati da svi nivoi vlasti u BiH prepoznaju i uključe organizacije civilnog društva i stanovništvo, kao bitne i cijenjene partnere, u proces izrade politika.

Local Governance Assistance Activity – a USAID-funded activity implemented by Tetra Tech
Novi Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA eng. Local Governance Assistance Activity) u Bosni i Hercegovini (BiH) je petogodišnji program pomoći kojeg financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj Projekta je osiguranje pomoći partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) da postanu učinkovitije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica. LGAA će pružiti podršku partnerskim jedinica lokalne samouprave u sljedećim oblastima:

  • Jačanje kapaciteta JLS za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih javnih usluga kroz partnerstva, što može uključivati aktivnosti na jačanju kapaciteta, regulatorna i proceduralna poboljšanja, digitalizaciju, izgradnju ili unapređenje digitalne infrastrukture, i sl.
  • Omogućavanje inicijativa održivog razvoja kroz partnerstvo s privatnim sektorom i civilnim društvom, s ciljem poboljšanja poticajnog poslovnog okruženja.
  • Unapređenje komunikacije jedinica lokalne samouprave (JLS) i suradnje s lokalnim zajednicama i stanovništvom, kao i osnaživanje svih subjekata kako bi utjecali na donošenje odluka i zahtjevali pozitivne promjene.

Podrška aktivnostima LGBTQI zajednice u BiH
Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima. Organizacija aktivnosti u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, organizacije koje se bore za prava i dostojanstvo osoba pripadnika LGBTQI populacije, ali i drugih marginaliziranih grupa, Servisni centri koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju, pripadnici marginaliziranih grupa u BiH.

Diaspora Invest
USAID-ov projekt Diaspora Invest će kroz financijsku i tehničku podršku BiH pomoći da poboljša mogućnosti lokalnih vlada da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj kroz javno-privatni dijalog na visokom nivou, stimulira i podrži prijenos znanja i priliv ulagačkog kapitala u lokalne kompanije, proširi direktna ulaganja na dijasporu s velikim potencijalom i/ili startup kompanije, zajedničke pothvate i mikro, mala i srednja poduzeća povezana s dijasporom (MMSP), poboljša pristup postojećim i novim financijskim instrumentima kako bi omogućili priljev privatnog kapitala u MMSP-ove povezane s dijasporom. Pozive za dodjelu grant sredstava se objavljuju dva puta godišnje. Ciljna skupina su mala i srednja poduzeća, start up-i ili do tri godine starosti, sa dijasporskom vezom (vlasnik/ca ili suvlasnik/ica minimalno 20% ili sa postojećom poslovnom vezom, sa članom bh. dijaspore za inozemno tržište).

Detaljnije na linku.

Podijelite sa