Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA – SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, objavljuje JAVNI POZIV za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ured) poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Ureda.

1. PODRUČJA FINANCIRANJA

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim područjima financiranja:

 • povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
 • suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, športske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
 • pružanja socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske,
 • poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

2. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Ured će financijska sredstva dodjeljivati kao:

 • Programske potpore – godišnje potpore projektima koji uključuju niz povezanih aktivnosti koje jačaju kapacitete neprofitnih organizacija te kontinuirano doprinose zadovoljavanju javnih potreba Hrvata izvan Republike Hrvatske;
 • Projektne potpore za projekte koji su usmjereni rješavanju određenih problema i realizaciji zacrtanog cilja u određenom vremenskom roku i s definiranim resursima i troškovima;
 • Potpore održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija, a mogu biti kulturne, obrazovne, športske, gospodarske, socijalne, humanitarne, turističke i druge;
 • Partnerske potpore – potpore za projekte koje neprofitne organizacije i ostali prijavitelji provode u partnerstvu s drugim partnerima izvan ili u Republici Hrvatskoj;
 • Potpore za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora – potpore za sufinanciranje projekata koje neprofitne organizacije i ostali prijavitelji realiziraju sredstvima drugih donatora;
 • Jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama;
 • Jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 800.000,00 eura.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 663,61 eura, a najviši iznos po pojedinom projektu je 19.908,42 eura, dok je najniži iznos jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore 265,45 eura, a najviši 3.318,07 eura.  

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na ovaj Javni poziv.

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 1. neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Republici Hrvatskoj (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.
 2. fizičke osobe – pojedinci čiji projekti promiču ciljeve i prioritete definirane strateškim dokumentima Ureda i u skladu su s područjima financiranja iz točke 1. Javnog poziva.
 3. ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima.
 4. ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima koje onemogućuju integraciju u hrvatsko društvo.

2. UVJETI ZA FINANCIRANJE

Uvjeti za dodjelu financijskih sredstava putem ovog Javnog poziva su:

 1. su upisane u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države na temelju pravnog poretka matične države ili neki drugi registar i djeluju najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave javnog poziva,
 2. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Ureda,
 3. vode transparentno financijsko poslovanje.
 4. fizičkim osobama, uz uvjet da:
 5. prijavljenim projektom pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Ureda, kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države,
 6. ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, uz uvjet da:
 7. pripadaju hrvatskom narodu izvan Republike Hrvatske i imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske,
 • žive u otežanim socijalnim i/ili materijalnim i/ili zdravstvenim okolnostima.
 • ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, uz uvjet da:
 • su pripadnici hrvatskog naroda iz zajednica hrvatskog iseljeništva/dijaspore i imaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj ne dulje od 3 godine,
 • se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak i/ili nije pravomoćno osuđen za kaznena djela,
 • žive u otežanim socijalnim i/ili materijalnim i/ili zdravstvenim okolnostima koje onemogućuju integraciju u hrvatsko društvo.

5. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati sljedeće:

  • životopis voditelja projekta,
  • dokaz o registraciji organizacije – izvadak iz Registra ili druge odgovarajuće Evidencije organizacija matične države na temelju pravnog poretka matične države ili nekog drugog registra iz kojeg je razvidna djelatnost organizacije te da organizacija, odnosno druga pravna osoba djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva (preslika),
  • presliku važećeg statuta, poslovnika ili drugog temeljnog ili osnivačkog akta organizacije (ukoliko osnovna djelatnost organizacije nije vidljiva iz izvatka iz Registra),
  • potvrdu banke s bankovnim podacima o računu kojim se korisnik koristi za izvršavanje platnih transakcija (IBAN za prijavitelje iz Republike Hrvatske) ili o deviznom računu koji podržava uplatu u eurima (IBAN i SWIFT za prijavitelje izvan Republike Hrvatske),
  • (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

  NAPOMENA:

  Ukoliko se projekt provodi u partnerstvu, potrebno je u računalni sustav pod Prilozi učitati obrazac Izjave o partnerstvu, neobavezan dokument (dokument u privitku).

  • životopis fizičke osobe,
  • preslika važeće identifikacijske isprave,
  • potvrdu banke s bankovnim podacima o računu kojim se korisnik koristi za izvršavanje platnih transakcija (IBAN za prijavitelje iz Republike Hrvatske) ili o deviznom računu koji podržava uplatu u eurima (IBAN i SWIFT za prijavitelje izvan Republike Hrvatske),

  NAPOMENA:

  Ukoliko se projekt provodi u partnerstvu, potrebno je u računalni sustav pod Prilozi učitati obrazac Izjave o partnerstvu, neobavezan dokument (dokument u privitku).

  •  Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, prijavu mogu predati na dva načina:
  • Prijava koja se predaje putem računalnog sustava mora sadržavati:
  • Popunjeni e-prijavni obrazac C predan putem računalnog sustava,
  • Priloge učitane u računalni sustav:
  • dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu: preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu (rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača, školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, neki drugi dokument ili javna isprava koja sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu). Napomena: domovnica, putna isprava i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, već su dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • preslika važeće identifikacijske isprave (sve stranice) iz koje je razvidno prebivalište izvan Republike Hrvatske,
  • dokaze o socijalno-materijalnom i zdravstvenom stanju, npr.: izjava prijavitelja o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerena od nadležnog tijela (npr. općina, Centar za socijalnu skrb i slično), dokaz o primanjima prijavitelja i svih članova zajedničkog kućanstva (potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave o mjesečnim primanjima, dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima), dokaz o nezaposlenosti prijavitelja i članova zajedničkog kućanstva, dokaz o školovanju djece, liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju, preslika rješenja o stupnju invaliditeta i sl.,
  • potvrdu banke s bankovnim podacima o deviznom računu koji podržava uplatu u eurima (IBAN i SWIFT).
  • Dokumentaciju učitanu u računalni sustav i dostavljenu putem pošte:
  • Izjava ugroženog pojedinca – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske o točnosti podataka (ovjerena potpisom prijavitelja, izvornik),
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).
  • Prijava koja se predaje u papirnatom obliku mora sadržavati:
  • popunjen i ispisan prijavni obrazac C (dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske https://hrvatiizvanrh.gov.hr/), vlastoručno potpisan,
  • dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu: preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu (rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača, školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, neki drugi dokument ili javna isprava koja sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu). Napomena: domovnica, putna isprava i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, već su dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika),
  • preslika važeće identifikacijske isprave (sve stranice) iz koje je razvidno prebivalište izvan Republike Hrvatske,
  • dokaze o socijalno-materijalnom i zdravstvenom stanju, npr.: izjava prijavitelja o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerena od nadležnog tijela (npr. općina, Centar za socijalnu skrb i slično), dokaz o primanjima prijavitelja i svih članova zajedničkog kućanstva (potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave o mjesečnim primanjima, dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima), dokaz o nezaposlenosti prijavitelja i članova zajedničkog kućanstva, dokaz o školovanju djece, liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju, preslika rješenja o stupnju invaliditeta i sl.,
  • potvrda banke s bankovnim podacima o deviznom računu koji podržava uplatu u eurima (IBAN i SWIFT).
  • Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore prijavu mogu predati na dva načina:
  • Prijava koja se predaje putem računalnog sustava mora sadržavati:
  • Popunjeni e-prijavni obrazac D predan putem računalnog sustava,
  • Priloge učitane u računalni sustav:
  • dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu: dokument u kojem se za prijavitelja ili njegovog pretka izričito navodi da je pripadnik hrvatskoga naroda, dokument kojim se dokazuje da je kandidat ili njegov krvni srodnik (predak) državljanin Republike Hrvatske (Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo, domovnica, hrvatska putovnica ili osobna iskaznica), preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu: rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača, školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, neki drugi dokument ili javna isprava koja sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu,
  • preslika važeće identifikacijske isprave (sve stranice) ili drugog dokumenta iz kojeg je razvidno prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj ne dulje od 3 godine,
  • dokaze o okolnostima ugroze (prava i načina života) i povezanim teškoćama integracije u hrvatsko društvo koje su socijalnog, materijalnog i zdravstvenog karaktera, npr.: izjava prijavitelja i opis okolnosti života, izjava prijavitelja o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerena od nadležnog tijela (npr. općina, Centar za socijalnu skrb i slično), dokaz o primanjima prijavitelja i svih članova zajedničkog kućanstva (potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave o mjesečnim primanjima, dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima), dokaz o nezaposlenosti prijavitelja i članova zajedničkog kućanstva, dokaz o školovanju djece, liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju, preslika rješenja o stupnju invaliditeta, kao i drugi dokumenti kojima se dokazuju teškoće u integraciji i sl.,
  • potvrdu banke s bankovnim podacima o računu kojim se korisnik koristi za izvršavanje platnih transakcija (IBAN)
  • Dokumentaciju učitanu u računalni sustav i dostavljenu putem pošte:
  • Izjava ugroženog pojedinca – povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore o točnosti podataka (ovjerena potpisom prijavitelja, izvornik),
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).
  • Prijava koja se predaje u papirnatom obliku mora sadržavati:
  • popunjen i ispisan prijavni obrazac D (dostupan za preuzimanje na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske https://hrvatiizvanrh.gov.hr/), vlastoručno potpisan
  • dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu: preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu (rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača, školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, radna knjižica, vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, neki drugi dokument ili javna isprava koja sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu). Napomena: domovnica, putna isprava i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, već su dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika),
  • preslika važeće identifikacijske isprave (sve stranice) iz koje je razvidno prebivalište izvan Republike Hrvatske,
  • dokaze o socijalno-materijalnom i zdravstvenom stanju, npr.: izjava prijavitelja o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerena od nadležnog tijela (npr. općina, Centar za socijalnu skrb i slično), dokaz o primanjima prijavitelja i svih članova zajedničkog kućanstva (potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave o mjesečnim primanjima, dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima), dokaz o nezaposlenosti prijavitelja i članova zajedničkog kućanstva, dokaz o školovanju djece, liječnička dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju, preslika rješenja o stupnju invaliditeta i sl.,
  • potvrdu banke s bankovnim podacima o računu kojim se korisnik koristi za izvršavanje platnih transakcija (IBAN).

  6. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

  Prijava projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za fizičke osobe (B-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija), ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije/fizičke osobe/ugroženog pojedinca) i pečatom (ovjeravaju neprofitne organizacije). Potpisani i ovjereni (ukoliko je primjenjivo) dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

  Neprofitne organizacije u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, i/ili potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje organizacije nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela  (izvornik ili njegova ovjerena preslika. Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za fizičku osobu (B-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe i/ili potvrdu da fizička osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika). Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika). Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

  Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu“.

  Napomena: Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija) i ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija) pored navedenog načina, prijavu mogu predati i samo u papirnatom obliku.

  Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca kao i obrasci dodatne dokumentacije uz prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske https://hrvatiizvanrh.gov.hr/.

  Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2023. godine.

  Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave.

  Prijave podnesene nakon roka za podnošenje prijava, nepotpune prijave ili prijave koje sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Javnim pozivom i potrebnom dokumentacijom, prijave koje nisu popunjene u odgovarajućem e-prijavnom obrascu putem računalnog sustava, prijave koje nisu napisane na propisanim obrascima za Javni poziv te su podnesene na drugi način suprotno tekstu Javnog poziva, neće se razmatrati.

  7. POSTUPAK ODABIRA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

  Po isteku roka za podnošenje prijava na Javni poziv pristupit će se postupku provjere ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva, a sukladno odredbama Pravila, nakon čega se prihvatljive prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno na stručno ocjenjivanje Povjerenstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za procjenu i dodjelu financijske potpore programima i projektima Hrvata izvan Republike Hrvatske za 2023. godinu (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

  Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave, koje su ispunile propisane (formalne) uvjete Javnog poziva, prema sljedećim kriterijima:

  • utjecaj na korisnike i zajednicu obuhvaćene projektom,
  • institucionalna sposobnost, stručnost i kapaciteti za provedbu projekta.

  Prijave ugroženih pojedinaca-pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koje su ispunile propisane (formalne) uvjete Javnog poziva, Povjerenstvo će ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

  • socijalno-materijalne okolnosti i uvjeti života prijavitelja,
  • zdravstveno stanje i okolnosti života prijavitelja,
  • osobito teške trenutačne životne okolnosti prijavitelja.

  Prednost u dobivanju financijske potpore imat će ugroženi pojedinci koji ispunjavaju više od jednog gore navedenog kriterija.

  Prijave ugroženih pojedinaca povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, koje su ispunile propisane (formalne) uvjete Javnog poziva, Povjerenstvo će ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

  • ekonomski status prijavitelja,
  • obiteljski socijalni status prijavitelja,
  • socijalno-materijalne okolnosti i uvjeti života prijavitelja,
  • otežane životne okolnosti u integraciji prijavitelja,
  • utjecaj na održiv boravak i ostanak.

  Prednost u dobivanju financijske potpore imat će ugroženi pojedinac povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore koji ispunjava više od jednog gore navedenog kriterija.

  Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi državni tajnik.

  8. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA

  Nakon donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Ured na službenim mrežnim stranicama objavljuje rezultate Javnog poziva s podacima o projektima i prijaviteljima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava.

  Privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka, osoba ovlaštena za zastupanje organizacije i ostali prijavitelji daju podnošenjem prijave na Javni poziv.

  Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva, državni tajnik ili osoba koju on ovlasti, potpisat će ugovor o dodjeli financijske potpore najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

  Sredstva odobrena za jednokratne financijske potpore ugroženim pojedincima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore uplatit će se temeljem odluke o dodjeli financijskih sredstava.

  Postupak ugovaranja i uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijske potpore iz javnih izvora, uredit će se temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Ureda.

  9. DODATNE INFORMACIJE

  Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu provodi se sukladno Pravilima o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-04/22-01/01, URBROJ: 537-02-01-22-01 od 3. veljače 2022. godine) i Izmjenama Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-04/22-01/01, URBROJ: 537-02-01-22-02 od 22. rujna 2022. godine). Za točnost podataka i dostavljene dokumentacije pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči osoba ovlaštena za zastupanje organizacije kao i ostali prijavitelji, potpisom na Izjavi prijavitelja o točnosti podataka.

  Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita do isteka roka za podnošenje prijava na adresu Ureda: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr

  KLASA: 015-09/23-06/01; URBROJ: 537-02-01-23-1; Zagreb, 15. veljače 2023.

  Podijelite sa