Prvo istraživanje i izvještaj o Indeksu rodne ravnopravnosti u BiH

Bosna i Hercegovina u poređenju s EU ima manji ili veći zaostatak u svim domenama i poddomenama Indeksa rodne ravnopravnosti, za koje trenutno postoje podaci.

U Sarajevu je prošlog tjedna predstavljen izvještaj “Na putu ka Indeksu rodne ravnopravnosti, Bosna i Hercegovina 2022.” koji su izradile Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za statistiku BiH i UN Women u BiH u sklopu projekta “EU Podrška za rodnu ravnopravnost” koji financira Europska unija, a u saradnji s Europskim institutom za rodnu ravnopravnost (EIGE).

“Danas se pridružujemo evropskoj praksi izračunavanja indeksa rodne ravnopravnosti. Bosanskohercegovački Indeks rodne ravnopravnosti trenutno daje potpune informacije u dva domena, i to u domenu znanje i moć, a dijelomično informacije za domene rad i zdravlje”, rekla je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Prema njenim riječima, EU indeks ima šest domena, ali zbog nedostataka relevantnih izvora, istraživanja, podataka razvrstanih prema spolovima nije bilo moguće izračunati svih šest indeksnih domena u BiH. “Danas po prvi put u BiH imamo instrument koji nam omogućava da statistički legitiman, objektivan i ažuran način usporedimo stanje spolova u BiH sa stanjem u 27 država EU i zemljama u regiji po Eurostat metodologiji”, rekla je Samra Filipović-Hadžiabdić.

Ona je istakla da očekivano, BiH u poređenju s EU ima manji ili u nekim domenama veći zaostatak u svim domenama i poddomenama. “Kada je u pitanju poređenje sa zemljama u susjedstvu, zemljama Zapadnog Balkana, BiH ima u domenu moć najveći broj indeksnih poena na Zapadnom Balkanu”, te dodala da se u domenu moć mjeri rodni jaz u učešću u strukturama ekonomske, političke i društvene moći.

Istakla je da BiH ima u domenu znanja više indeksne poene od većine zemalja Zapadnog Balkana te pojasnila da se ovaj domen sastoji iz dva pokazatelja, a to su obrazovna dostignuća i segregacija. “BiH i u poddomeni pristup zdravstvu ima više indeksnih poena od većine zemalja Zapadnog Balkana, a tu se mjeri postotak stanovništva sa ispunjenim potrebama za liječničkim pregledom”.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u BiH, je objasnila da je izrada ovog indeksa omogućava da se dođe do točnih podataka koji će biti na raspolaganju i ljudima i vlastima i biti će im od velike pomoći u njihovom kretanju prema članstvu u EU i postizanju statusa kandidata za članstvo u EU.

“Rodna razvnopravnost nije samo elementarno ljudsko pravo nego je to nešto što omogućava mirno i napredno okruženje koje će se uklopiti u šire okruženje u kojem se nalazi BiH. Kao što znamo, BiH gubi svoj veliki potencijal time što gubi veliki broj ljudi iz radno-aktivne populacije koji napuštaju zemlju. Ukoliko se dobije indeks rodne ravnopravnosti to će pomoći političarima i vlastima da grade svoje politike kojima će smanjiti odliv radno aktivnog potencijala i koji će predstavljati podršku za daljnje aktivnosti u tom domenu”.

Govoreći o rezultatima općih izbora održanih u BiH, rekla je da je smanjen broj žena zastupljenih u organima vlasti u odnosu na prethodne izbore, zbog čega je apelirala na što veću zastupljenost žena u izvršnim organima vlasti i učešću u vlasti.

“Za nas u EU izrada izvještaja, odnosno indeksa rodne ravnopravnosti je od fundamentalnog značaja zato što rodna ravnopravnost predstavlja jednu od fundamentalnih ljudskih prava EU”, izjavila je Aurelie Valtat, šefica Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH.

Prema njenim riječima, indeks je element koji omogućava poređenje BiH s drugim zemljama, navodeći da nitko nije savršen, ali cilj je kretati se ka što boljem rezultatu i što većoj ravnopravnosti. Rekla je da EU pruža političku podršku i financijsku pomoć navodeći da je od 2014. godine investirano sedam miliona eura u čemu su surađivali s ministarstvima, agencijama UN-a i raznim organizacijama civilnog društva.

Maruša Gortnar, voditeljica operacija pri Europskom institutu za rodnu ravnopravnost (EIGE), rekla je da se BiH sada pridružila Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Prema njenim riječima, u pitanju je rezultat desetogodišnjeg rada. “Uvijek postoji prostor za poboljšanja i za unapređenje, u razdoblju koji je pred nama treba se više koncentrirati i postići bolje rezultate u prikupljanju podataka kako bi sljedeći indeks, odnosno izvještaj o indeksu obuhvatio sve domene i kako bi se moglo uraditi poređenje s ostalim zemljama i prethodnim rezultatima BiH”, rekla je Gortnar.

Podijelite sa