FMON – Natječaj za financiranje/sufinanciranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2022.g.

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), članka 3. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti («Službene novine Federacije BiH», broj  42/22), Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, raspisuje NATJEČAJ za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini

 1. Natječaj se raspisuje za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih znanstvenih ideja i saznanja i doprinose razvoju znanstvene misli, za temeljna i primijenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

PRIJAVE

 • Prijava za Natječaj se sastoji iz dva dijela.
 • Prvi dio prijave čine podaci o podobnosti znanstveno-istraživačkog i/ili istraživačko-razvojnog pravne osobe, te voditeljice/voditelja projekta i teme projekta.
 • Drugi dio prijave sadrži opis i plan projekta (cilj projekta, životopis i bibliografija voditeljice/voditelja i učesnika projekta, suglasnosti učesnika za učešće u projektu, metodologija istraživanja, rokovi, očekivani rezultati, održivost nakon završetka projekta, detaljan vremenski okvir realizacije projekta i detaljan financijski plan razrađen po mjesecima, izjava o eventualnom sufinanciranju).
 • Evidentiranje i obrada prijava prispjelih na Natječaj obavit će se u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti. Savjetu za znanost dostaviti će se samo potpune, blagovremene i odgovarajuće prijave.
 • Drugi dio prijave bit će analiziran samo kod onih prijava koje zadovoljavaju propisane kriterije iz prvog dijela.
 • Savjetu za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti izvršit će ocjenu sadržaja podnijetih prijava u pogledu podobnosti, originalnosti, aktualnosti, kvaliteta predloženih istraživanja, vrijednosti očekivanih rezultata, podobnosti podnositelja prijave i voditeljice/voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira realizacije i ukupne cijene projekta.
 • Prilikom izbora projekata, dodatno će se vrjednovati:
  • broj objavljenih radova voditeljice/voditelja projekta u časopisima i „proceedings-ima“, obuhvaćenim sa „Web of Science“ (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka,
  • znanstveno-istraživačka ili istraživačko-razvojna suradnja sa drugom znanstveno-istraživačkom ili istraživačko-razvojnom institucijom iz Bosne i Hercegovine ili iz druge države,
  • oni projekti koji se potpuno ili djelomično odnose na istraživanje u okviru nekog od prioritetnih područja, čija lista čini sastavni dio ovoga Natječaja.
 • Znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte mogu prijaviti:
 • javni znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti,
 • javna sveučilišta,
 • druga pravna lica javnopravnog karaktera registrirana za obavljanje znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada (izuzev fakulteta, akademija i drugih organizacijskih jedinica visokoškolskih ustanova koji svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih sveučilišta).
 1. Institucije koje podnose prijavu moraju dostaviti izjavu da raspolažu znanstveno-istraživačkim i/ili istraživačko-razvojnim kadrom, znanstveno-istraživačkom i/ili istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja omogućava realizaciju projekta i postizanje utvrđenih ciljeva.
 1. Institucije, čiji znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti budu odobreni za financiranje/sufinanciranje, dužne su u roku od mjesec dana od dana potpisivanja ugovora organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata (predmet, cilj i metodologija istraživanja, hipoteza, očekivani rezultati, projektni tim) i o tome blagovremeno obavijestiti Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.

Informacija o javnom predstavljanju odobrenog/ih projek(a)ta obvezno se objavljuje na službenoj web stranici institucije najmanje pet dana prije njegovog održavanja. Institucije koje podnose prijavu moraju dostaviti izjavu o spremnosti za organizaciju javne prezentacije predloženog projekta, ako isti bude odobren za financiranje/sufinanciranje.

KADROVI I SREDSTVA

 1. Voditeljica/voditelj projekta mora biti državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, znanstvena djelatnica/djelatnik sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz područja u koju spada projekt, koja/koji ima najmanje 3 (tri) rada objavljena u posljednjih 5 godina ili 5 (pet) radova bez vremenskih ograničenja objavljenih u referentnim časopisima za to znanstveno područje i/ili „proceedings-ima“ (zbornicima radova sa referentnih konferencija) obuhvaćenim sa „Web of Science“ (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka za odgovarajuće znanstveno područje. Dokaz o tome obvezatno se prilaže se uz natječajnu prijavu u vidu ispisa sa Interneta, preslike rada ili separata rada (pri čemu je iz priloženog moguće utvrditi kada je i gdje rad objavljen), uz navođenje baze podataka u kojima je registriran.
 1. U svojstvu voditeljice/voditelja projekta ne može biti angažiran:
 2. umirovljena znanstvena djelatnica/djelatnik, izuzev članova redovitog djelatnog sastava Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i profesora emeritusa;
 3. voditeljica/voditelj projekta čijem su projektu odobrena sredstva za realizaciju po Natječaju za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2021. godini, bez obzira da li su ili nisu  okončali realizaciju odobrenog projekta i o tome dostavili izvješće.

Umirovljene znanstvene djelatnice/djelatnici, kao i voditeljice/voditelji  projekta čiji  su projekti odobreni u 2021. godini mogu se angažirati u svojstvu člana tima ili konzultanta, odnosno izvanjske suradnice/suradnika.

 1. Osobe koje u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspješno završile projekt i/ili opravdale dodijeljena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti po prethodno objavljenim natječajima, a bili su u obvezi to učiniti, ne mogu se angažirati ni u kakvom svojstvu.
 1. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će sa institucijama čiji projekti budu pozitivno ocijenjeni i prihvaćeni potpisati ugovor o financiranju/sufinanciranju prihvaćenih projekata.
 1. U slučaju da tijekom realizacije natječaja ili projekta budu odobrena sredstva za njegovo financiranje/sufinanciranje iz drugih izvora koji nisu navedeni u prijavi, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti zadržava pravo da umanji odobreni iznos, za iznos tih sredstava.
 1. Voditeljica/voditelj odobrenog projekta i predlagač (institucija) su dužni podnijeti detaljan financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa odobrenim financijskim planom, kao i izvješće o tijeku i rezultatima projekta, Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
 1. Pozitivna ocjena Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti o postizanju utvrđenih ciljeva izvršenog projekta, temeljena na mišljenju Savjeta za znanost i izvješću o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, biće uvjet za buduće financiranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata istog tima, odnosno njegove voditeljice/voditelja i članova, od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.
 1. Projekt će se smatrati uspješno završenim ako znanstveno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz užeg područja u koju spada projekt) u nekom od referentnih časopisa i/ili „proceedings-a“ obuhvaćenih sa „Web of Science“ (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka za odgovarajuće znanstveno područje, odnosno ako neko od članova tima na temelju rezultata projekta odbrani magistarski rad (po predbolonjskom sustavu) ili doktorsku disertaciju. Pod „objavljenim radom“ smatrat će se i dokaz da je rad prihvaćen i da je u tijeku postupak njegovog objavljivanja. Prava na rezultate istraživanja, kao i prava na njihovo objavljivanje, intelektualna, vlasnička i druga prava regulirat će se ugovorom o financiranju/sufinanciranju i realizaciji znanstveno-istraživačkog ili istraživačko-razvojnog projekta.
 • Projekti mogu biti u trajanju do 1 (jedne) godine. Realizacija projekta mora biti planirana u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine.
 • Znanstveno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne mlade istraživačice/a do 32 godine starosti koja/i nema stupanj doktora znanosti u trenutku podnošenja prijave, a koja/i su zaposleni u instituciji koja kandidira projekt. Iznimno, ako institucija u okviru vlastitog kadra nema osobu koja odgovara kriterijima propisanim za mladu istraživačicu/ča, može je/ga putem odgovaraćujeg ugovora u ovoj ulozi angažirati kao člana tima za realizaciju projekta.
 • Maksimalan iznos traženih i odobrenih sredstava po projektu može biti do 18.000,00 KM za projekte u području tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti, te biomedicine i zdravstva, a do 12.000,00 KM za projekte u području društvenih i humanističkih znanosti.
 • Odobrena sredstva se mogu koristiti:
 • za financiranje rada istraživačica/istraživača, konzultanata i izvanjskih suradnica/suradnika
 • za materijalne troškove istraživanja(koji ne uključuju nabavku temeljne opreme za realizaciju znanstveno-istraživačkog ili istraživačko-razvojnog projekta, troškove studijskih putovanja i znanstvenih usavršavanja, nepredviđene troškove, troškove PDV-a, kao niti troškove publiciranja, odnosno nabavke knjiga ili udžbenika)
 • za usluge neophodne za realizaciju projekta prema financijskom planu (koji ne uključuje matičnu instituciju kao troškovni element).

24.  Izuzetno, u okviru odobrenog iznosa  sredstva  u  maksimalnom  iznosu  od  po  2.000,00 KM  mogu  se  utrošiti  za:

 • nabavku dodatne – specifične opreme u cilju kompletiranja postojeće znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne opreme koja će biti korištena za realizaciju projekta
 • učešće na jednom znanstvenom skupu ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuće znanstveno područje, odnosno „proceedings-u“, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, na način predviđen točkom 19. Natječaja.
 • U proračunu projekta moguće je planirati sredstva u bruto iznosu maksimalno do 30% ukupnih sredstava za realizaciju projekta, koja se traže od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti:
  • za rad članova tima, konsultanata i izvanjskih suradnica/suradnika,
  • na ime usluga drugih institucija koje su u funkciji provođenja istraživanja,
  • za nabavku softwera (ukoliko je to neophodno za realizaciju projekta).
 • Prijave se podnose u dva (2) istovjetna primjerka na propisanim obrascima Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti uz priloženu obveznu dokumentaciju.
 • Natječaj ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“, odnosno do 29.06.2022. godine. Kompletan tekst Natječaja je dostupan na web stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba.
 • Propisani  obrazac može se preuzeti isključivo na službenoj web stranici Ministarstva: www.fmon.gov.ba
 • Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: konkursi@fmon.gov.ba.
 • Prijave sa privitcima se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj koverti isključivo na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, dr. Ante Starčevića bb 88 000 Mostar sa naznakom: „Prijava na Natječaj  za znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne projekte – ne otvarati“

 • Nepotpune, neodgovarajuće i neblagovremeno prispjele prijave, kao i prijave institucija  čije je projekte ranije financiralo/sufinanciralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, a koje do zaključenja ovog Natječaja nisu dostavile dokaze o namjenskom utrošku sredstava i postignutim znanstvenim rezultatima projekata, neće se uzeti u razmatranje.

                                                     Po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

                                                                        SEKRETAR MINISTARSTVA

                                                                               mr. sc. Alden Kajtaz

e-mail:  info@fmon.gov.bakabinet@fmon.gov.ba,   http://www.fmon.gov.ba

PRIORITETNA PODRUČJA ZA ISTRAŽIVANJE

HUMANISTIČKE ZNANOSTI:

 1. Izvorna historiografija
 2. Poticanje duhovnih, kulturnih i moralno-etičkih vrjednota u javnome prostoru
 3. Razvijanje građanske kulture u BiH društvu
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

DRUŠTVENE ZNANOSTI:

 1. Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine (socijalno-ekonomski, politički, sigurnosni, kulturološki, psihološki, znanstveni i sportski aspekt)
 2. Transformacijski procesi braka i porodice u Bosni i Hercegovini (globalizacijski, tradicijski aspekt i mediji)
 3. Turizam na prostoru FBIH
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

TEHNIČKE ZNANOSTI:

 1. Istraživanja koja za rezultat imaju novi proizvod, pripremu patenta, novu metodu projektiranja proizvoda ili tehnologije ili novi standard ili protokol
 2. Istraživanje u području uporabe prirodnih i bio-obnovljivih resursa izvora energije i energijske učinkovitosti
 3. Istraživanje iz područja primjene standarda iz zaštite životne sredine i revitalizaciji postojećih tehnologija
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI:

 1. Zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji
 2. Gojaznost stanovništva
 3. Znanost u gospodarstvu
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO:

 1. Palijativna skrb
 2. Gerijatrijska skrb
 3. Skrb za osobe s posebnim potrebama
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

PRIRODNE ZNANOSTI:

 1. Istraživanja koja su temelj novih biotehnologija
 2. Istraživanja koja pridonose zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju životne sredine
 3. Istraživanja i sinteze bioloških aktivnih spojeva
 4. Istraživanja o COVID-19 i njenim posljedicama

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

I. Prijedlog za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u  2022. godini (OBRAZAC)

(dva uredno popunjena, potpisana i ovjerena primjerka obrasca sa svim privitcima)

II. Opća dokumentacija ustanove-podnositelja prijedloga:

(dva primjerka, od toga najmanje jedna ovjerena preslika / sveučilišta dostavljaju ova dva primjerka za sve svoje organizacione jedinice uz listu prijavljenih projekata )

1. rješenje o registraciji;

2. rješenje o poreznoj registraciji – ID broj;

3. ugovor sa bankom o otvorenom računu.

III. Ostala dokumentacija – obvezno priložiti:

(u dva primjerka, od toga najmanje jedan original ili ovjerena preslika)

 1. za sve članove tima, konzultante i izvanjske suradnike preslika osobne iskaznice (preslika putovnice za one koji nisu državljani BiH);
 2. za voditeljicu/voditelja projekta i mladog istraživača potvrda o prebivalištu CIPS ne starija od tri mjeseca;
 3. za voditeljicu/voditelja projekta diploma o stjecanju stupnja doktora znanosti;
 4. životopisi i bibliografije voditeljice/voditelja projekta i svih članova tima;
 5. dokaz da voditeljica/voditelj projekta ima najmanje 3 objavljena rada u posljednjih 5 godina u referentnim časopisima za to znanstveno područje i/ili proceedings-ima koji prate međunarodne baze podataka (u vidu ispisa sa interneta, preslike rada ili separata rada, iz koga se vidi kada je i gdje rad objavljen);
 6. potvrda o radnom statusu za voditeljicu/voditelja projekta – u slučaju umirovljenog znanstvenog djelatnika potvrda da je član redovitog sastava Akademije znanosti i umjetnosti BiH i/ili potvrda da je profesor emeritus;
 7. potvrda o radnom statusu za mladu/og istraživačicu/istraživača;
 8. za mladu/og istraživačicu/istraživača ovjerena izjava da nema stupanj doktora znanosti u trenutku podnošenja prijave;
 9. izjava o eventualnom sufinanciranju;
 10. financijski plan sa obrazloženjima, te potpisani i ovjereni predračuni za sve stavke navedene kroz financijski plan;
 11. ostali obvezni privitci navedeni u Prijedlogu za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

PRIPOMENA:

Korisnici sredstava koji za dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju ovom Ministarstvu nisu dostavili Završno izvješće (sa dokazima o objavljenim radovima u referentnim znanstvenim časopisima ili ispisom iz relevantne baze podataka), Financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Financijskom izvješću nisu pravdali cjelokupna dodijeljena sredstva, iste su dužni dostaviti najkasnije do roka određenog za dostavljanje prijava. U protivnom njihove prijave na ovaj Natječaj neće biti razmatrane, a Ministarstvo će biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom radi zaštite i namjenskog utroška dodijeljenih javnih sredstava.

Podijelite sa