Grad Čapljina – Javni oglas za upošljavanje !!

Na temelju članka 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj: 49/2005) Gradonačelnik Čapljine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta namještenika u službama Grada Čapljina za:

1) Radno mjesto administratora za Gradsko vijeće – referent u Službi opće uprave – 1 izvršitelj

2) Radno mjesto ekonomata – referent u Službi opće uprave – 1 izvršitelj

3) Radno mjesto na poslovima održavanja čistoće – pomoćni radnik u Službi opće uprave – 2 izvršitelja

4) Radno mjesto na poslovima pripremanja i usluživanja napitaka – pomoćni radnik u Službi opće uprave – 1 izvršitelj

5) Radno mjesto vozač – viši referent u Službi opće uprave – 1 izvršitelj

6) Radno mjesto vatrogasac – referent u Službi civilne zaštite – 4 izvršitelja

.

UVJETI: 

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, punoljetnost, zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

Radno mjesto 1) SSS, završenu srednju školu-IV stupanj složenosti, gimnazija, ekonomska ili administrativno-upravna, te imati 6 mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit,

Radno mjesto 2) SSS, općeg, ekonomskog ili drugog smjera ili KV radnik (IV ili III stupanj složenosti četverogodišnja ili trogodišnja škola) i 6 mjeseci radnog iskustva,

Radno mjesto 3) Za obavljanje poslova utvrđenih ovom točkom izvršitelj mora imati NSS (osnovna škola),

Radno mjesto 4) Za obavljanje poslova utvrđenih ovom točkom izvršitelj mora imati SSS ili NSS,

Radno mjesto 5) SSS, gimnazija, administrativno-upravna ili druga srednja škola, (III ili IV stupnja složenosti) i 3 godine radnog iskustva u vožnji automobilom (B kategorije),

Radno mjesto 6) SSS (IV ili III stupanj složenosti, KV), i položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.

.

POTREBNA DOKUMENTA (ORIGINAL ILI OVJERENI PRESLICI) UZ PRIJAVU:

  • svjedodžba o završenoj školi,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice,
  • izjava kandidata da nije otpušten iz organa državne službe bilo koje razine vlasti kao rezultat stegovne kazne u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa
  • potvrda o radnom stažu nakon završene škole gdje je radni staž istaknut kao uvjet,
  • dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca za radno mjesto pod 6),

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije prijema u radni odnos.

NAPOMENA: 

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, a ima položen stručni ispit predviđenom člankom 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH izuzima se od polaganja ispita. Kandidat koji bude primljen bez stručnog ispita u radni odnos, dužan je, u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos položiti stručni ispit predviđen člankom 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH.

Dokumenta dostaviti putem pošte, preporučeno ili predati na protokol Grada Čapljina na adresu: Grad ČapljinaGradonačelnik, Trg kralja  Tomislava 88 300  Čapljina; s naznakom „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta namještenika u službama Grada Čapljina”.

Sva tražena dokumenta uz prijavu treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave ovog javnog oglasa u dnevnom listu koji je posljednji objavio oglas. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite sa