Javni Poziv za prijem pripravnika u Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Javni Poziv za prijem pripravnika u Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine:

I Pripravnici:

01 – Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršitelj;

02 – Pripravnik – sa završenim prometnim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 2 izvršitelja.

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

II OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

III  OPĆI UVJETI 

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

IV POSEBNI UVJETI

 • da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
 • da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

V  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

Prijava na Javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e – mail adresu.

Uz prijavu na Javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

a) Dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

 • Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala  ne starijeg od šest mjeseci);
 • Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) Dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

 • Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji – priznavanju);
 • Dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (preslika radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), ukoliko je nadnevak stjecanja visoke stručne spreme pripravnika stariji od jedne godine.
 • Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku);

c) kratak životopis;

Napomene:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.
 • Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

VI  POSTUPAK IZBORA

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor pripravnika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

VII  DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list“ izravno na Pisarnici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine; „Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – NE OTVARAJ“ Ortiješ bb 88 000 Mostar

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije www.bhansa.gov.ba.

Podijelite sa