RTV Herceg-Bosna d.o.o. Mostar – Natječaj za upošljavanje više djelatnika

Na osnovu članka 20.t.a) Zakona o radu FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člankom 5. stavak 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskoj Županiji („Službene novine  HNŽ“ broj:4/19,5/19 i 5/20) i člankom 5.Pravilnika o radu, te u vezi sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka, te Odluke v.d. ravnateljice  o prijemu u radni odnos, broj: 07-101/21 v.d. ravnateljica Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, za slijedeća radna mjesta:

 1. Novinar – urednik – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme
 2. Novinar – voditelj programa – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme
 3. Djelatnik u odašiljačkoj tehnici – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 4. Snimatelj (kamerman) – 4 izvršitelja, na neodređeno vrijeme
 5. Montažer (realizator) – 4 izvršitelja, na neodređeno vrijeme
 6. Dopisnik – novinar voditelj programa – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme-Dopisništvo RTV H-B u Kiseljaku
 7. Snimatelj (kamerman) – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme – Dopisništvo RTV H-B u Kiseljaku
 8. Dopisnik – novinar voditelj programa – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme Dopisništvo RTV H-B u Orašju

Ad.1. Novinar – urednik

Izvršavanje svakodnevnih složenih  ili manje složenih novinarskih poslova potrebnih za proizvodnju i realizaciju programa RTV H-B. Vodi, priprema i realizira program. Čitanje vijesti, obavijesti i tekstova koji pripremaju novinari.

Ad.2. Novinar – voditelj programa

Vodi, priprema i realizira program. Čitanje vijesti, obavijesti i tekstova koji pripremaju novinari, obavljanje voditeljskog posla određenog dijela programa.

Ad.3. Djelatnik u odašiljačkoj tehnici

Nadzor nad ispravnosti odašiljačkih sustava, izlazak na teren, otklanjanje kvarova i zastoja. Redovito godišnje servisiranje i mjerenje u skladu s važećim podzakonskim aktima Regulatorne agencije za komunikacije.

Ad.4. Snimatelj (kamerman)

Snimanje na terenu i u studiju

Ad.5. Montažer (realizator)

Realiziranje Radio i Tv programa, montaža priloga, emisija u studiju, na terenu i poslovi marketing produkcije.

Ad.6. Dopisnik – novinar voditelj programa, Dopisništvo RTV H-B u Kiseljaku

Vodi, priprema i realizira program, u studiju, na terenu i izvan mjesta sjedišta. Čitanje vijesti, obavijesti i tekstova koji pripremaju novinari, obavljanje voditeljskog posla određenog dijela programa.

Ad.7. Snimatelj (kamerman) – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme- Dopisništvo RTV H-B u Kiseljaku

Snimanje na terenu i u studiju

Ad.8. Dopisnik-novinar voditelj programa – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, Dopisništvo RTV H-B u Orašju

 Vodi, priprema i realizira program, u studiju, na terenu i izvan mjesta sjedišta. Čitanje vijesti, obavijesti i tekstova koji pripremaju novinari, obavljanje voditeljskog posla određenog dijela programa.

.

Javni natječaj se provodi u skladu sa odredbama  Zakona o radu FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskoj Županiji („Službene novine  HNŽ“ broj:4/19,5/19 i 5/20).

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, a čije su prijave na natječaj uredne, potpune i blagovremene o vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa (testiranja kandidata) obavijestiti će kandidate pismenim putem, kao i putem e-mail adrese, i to najmanje 5 dana prije održavanja faza izbornog procesa (usmeni, pismeni, a po potrebi i  praktični ispit).

Prijava na javni natječaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar: www.rtv-hb.com  ili na web stranici županijskog ministarstva nadležnog za poslove rada.

Za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad.

.

Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi postupak prijema u radni odnos ( samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz)

Posebni uvjeti:

 • kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje
 • radno iskustvo koje se traži  za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 •  poznavanju rada na računalu, engleskog ili njemačkog jezika

Uz potpisanu prijavu na javni natječaj sa kratkim životopisom, adresom, brojem telefona i e-mail adresom kandidati su dužni dostaviti:

 • Sveučilišnu diplomu ( nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine)- pozicija br.1,2,6 i 8.
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi- pozicija br. 2,3,4,5,6,7 i 8.
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima koji su navedeni u uvjetima za radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat – potvrde ili uvjerenja prethodnog poslodavca o radnom iskustvu
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu, engleskog ili njemačkog jezika, što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računalu i obukom stranih jezika, ili ovjerenom preslikom indeksa o položenom ispitu.
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu  „B“ kategorije

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavaju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju.  U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su sve prijave na javni natječaj dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obvezi dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju lica iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju  uvjete radnog mjesta. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti u zatvorenoj omotnici,  preporučenom pošiljkom, na adresu:

RADIOTELEVIZIJA HERCEG-BOSNE d.o.o. MOSTAR; Kralja Petra Krešimira IV b.b. 88000 Mostar;

Sa naznakom: „ Prijava na javni natječaj  za popunu radnih mjesta na Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar – „NE OTVARATI“.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Podijelite sa