Dom zdravlja Čapljina – natječaj za posao

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU DZ Čapljina na određeno vrijeme

1.Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom – dva (2)  izvršitelja

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opći Uvjeti za prijem u radni odnos JU DZ Čapljina su:

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • licenca za samostalan rad
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

Obvezna dokumentacija:

 • uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom
 • dokaz o položenom stručnome ispitu
 • licenca za samostalni rad
 • obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

2. Magistar psihologije –  jedan (1) izvršitelj

Opis poslova: obavljanje poslova  psihologa  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opći Uvjeti za prijem u radni odnos JU DZ Čapljina su:

 • da je državljanin B i H
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završena VSS – 7/1 odnosno magistar psihologije– studij psihologije  zvanje  dipl. psiholog odnosno magistar psihologije.
 • jedna godina radnoga iskustva
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

Obvezna dokumentacija:

 • uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom
 • uvjerenje o radnome stažu
 • obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

Prijavljivanje na oglas:

Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici JU DZ Čapljina.

Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene u obrascu prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne, potpune i blagovremene, podliježu provjeri znanja, koje određuje  Povjerenstvo  za prijem.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

U slučaju da nakon provođenja provjere znanja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijava na javni oglas s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na čijoj poleđini je kandidat obvezan naznačiti svoje ime, prezime i adresu, a na prednjoj strani  ”NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ___________ NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM__________.“

Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili  preporučeno putem pošte na adresu: JU DZ Čapljina, Fra.Didaka Buntića bb 88300 Čapljina

Dom zdravlja Čapljina zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Priloženi dokumenti:

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas može se preuzeti na web stranici JU DZ Čapljina (www.dz-capljina.com).

Preuzeto: Služba za zapošljavanje HNŽ/K