Crveni Križ Grada Čapljine

Aktivnosti i program:

PRVA POMOĆ: Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći je tradicionalna djelatnost koju Crveni križ Federacije BiH provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa. Osposobljavanjem za pružanje prve pomoći Crveni križ želi potaknuti osobe na odgovorno ponašanje u cilju sprečavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolesti. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ FBiH provodi putem organizacija Crvenog križa gradova i općina, u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu/križu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 28/06), odnosno javnim ovlaštenjima definiranima u članu 9. tačkama 9. i 10. Zakona o Crvenom krstu/križu FBiH.

DOBOROVLJNO DAVALAŠTVO KRVI: Crveni križ Federacije BiH, shodno javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu i Zakona o krvi i krvnim sastojcima, tradicionalno i u saradnji sa Zavodom i službama za transfuziologiju na federalnom i kantonalnim nivoima, te u saradnji sa bolnicama i domovima zdravlja, a na temelju godišnjeg plana potreba krvi, koji donosi federalni ministar, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Promocija i popularizacija dobrovoljnog, a ne ciljanog davalaštva, su jedna od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi. Svake godine, kao simboličnu zahvalu, Crveni križ FBiH višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi dodjeljuje priznanja.

PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE: Program pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće bavi se razvijanjem kapaciteta unutar Crvenog križa (obuku kadrova i njihovo opremanje) kako bi Crveni križ bio sposoban da u okviru svog mandata odgovori na prirodne i druge nesreće. Crveni križ Federacije BiH u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća realizuje aktivnosti na osnovu zakonskih odredbi i u skladu sa svojom misijom i vizijom. Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije Bih se sastoji od Rukovodstva službe (Stručna služba CK FBiH) i 10 kantonalnih/županijskih timova organizacija Crvenog križa kantona. Još su formirane Službe zaštite i spašavanja u pojedinim gradovima/općinama, koje su formirale nadležne civilne zaštite, a postoje i višenamjenske terenske jedinice i ekipe.

Da bi postali članom tima Crvenog križa, možete im se obratiti na: 036-808-265 / e-mail: hnk.hnz@ckfbih.ba / ulica Gojka Šuška bb.

“Volonteri nisu plaćeni, ali ne zato što njihov posao ne vrijedi, nego zato što je neprocjenjiv”. Sherry Anderson

Podijelite sa